White Heart Balloon - 18" Metallic White Foil

White Heart Balloon – 18″ Foil Metallic.

Requires helium. Helium sold separately.

£1.55